5430
ประเมิน / แห่ง
4670 86%
ผ่านการประเมิน / แห่ง
760 14%
ไม่ผ่านการประเมิน / แห่ง

ผลการประเมินส้วม


จำนวนผลการประเมินส้วมสาธารณะ


เขต จำนวน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
01 148 129 87.16 19 12.84
02 502 468 93.23 34 6.77
03 220 187 85.00 33 15.00
04 122 113 92.62 9 7.38
05 789 681 86.31 108 13.69
06 849 738 86.93 111 13.07
07 77 75 97.40 2 2.60
08 373 340 91.15 33 8.85
09 701 589 84.02 112 15.98
10 577 512 88.73 65 11.27
11 656 512 78.05 144 21.95
12 381 292 76.64 89 23.36
กทม 35 34 97.14 1 2.86
รวม 5430 4670 86.00 760 14.00
ประมวลผลล่าสุดเมื่อ :2024-07-13 04:30:03